دانشجویان از پله های پرچم امریکا و اسراییل رد نشدند

روی پله‌هایی که دانشجویان از روی آن گذر می کردند تا از رو پرچم امریکا رد نشوند، پرچم اسرائیل کشیدند، ولی باز هم دانشجویان از روی چمن می‌روند

برگرفته از فیسبوک یعقوب قاسمی، ۱۶ ژانویه ۲۰۲۰