پیام صدیقه مالکی فرد در مورد بیدادگاه هاشم خواستار

درود برشما آزادی‌خواهان ایران و جهان
دادگاه آقای سیدهاشم خواستارنماینده معلمان آزاده ایران روز شنبه ۲۸دی‌ماه ۹۸ ساعت ۱۰صبح برگزار می‌شود .
آقای سیدهاشم خواستار روز ۲۰ مرداد ۹۸درتجمعی که برای حمایت از آقای دکتر جعفری جلوی بیدادگاه ساجدی مشهد برگزار شد به اتفاق دوستانش شرکت کرده بود.

اداره اطلاعات همه انها را دستگیر و به زندان انفرادی اداره اطلاعات مشهد منتقل کرده بود والان نزدیک شش ماه است که آنها را در بند انفرادی زندان اطلاعات مشهد نگهداری می کنند و برای ایشان ودوستانش هرکدام جداگانه وثیقه یک میلیارد ودویست میلیون تومانی خواسته اند
اکنون ازشما آزادی‌خواهان ایران وجهان می خواهم لطفا روند رسیدگی به این پرونده و حکمی که برای این پرونده صادر می شود را مد نظر قرار دهید
و شما قوه قضاییه که نمی دانم وثیقه های میلیاردی را برچه مبنایی صادر می کنید ، مسئول پایان دادن به ۶ ماه بازداشت ظالمانه ایشان هستید

صدیقه مالکی فرد – ۲۷ دی ۹۸