گردهمائی در اعتراض به این احکام ظالمانه برای جوانان معترض،پنجم ژوئیه (۱۵ تیر) ساعت ۱۸ در بروکسل بلژیک

گردهمائی در اعتراض به صدور حکم اعدام برای جوانان ایران ، همزمان با برگزاری تجمعاتی در واشنگتن و پاریس روز یکشنبه پنجم ژوئیه (۱۵ تیر) ساعت ۱۸ در میدان “شومان” بروکسل – بلژیک