رشته‌های مدال‌آور برای سپاه

با توجه به افتخار‌آفرینی عضو سپاهی تیم المپیک ایران در رشته تیراندازی و با توجه به سوابق تمرینی درخشان ایشان، بر آن شدیم شما را متوجه سایر ظرفیت‌های پنهان سپاه برای مدال‌آوری در رشته‌‌های دیگر کنیم.

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۹ جولای ۲۰۲۱