مقام معظم و مادر عزیز قاسم‌زاده

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۹ اکتبر ۲۰۲۱