ضرورت تشکیل هسته های مخفی سکولار دموکرات در کشور (بخش سوم)

منوچهر یزدیان

فعالیت تشکیلاتی را می توان آموخت 

در دو بخشِ پیشین این سلسله یادداشت، با طرح ضرورت تشکیل هسته های مخفی سکولار دموکرات در درون کشور، به زمینه های این نياز اشاره شد و خوانندگان می توانند آن ها را در “یادداشت های روز” پايگاه “خبرگاه”، در لینک هائی که در پایان این نوشته آورده می شوند، بخوانند.
حال لازم است پیرامون کاربرد واژه “مخفی” کمی توضیح داده شود. اما بهمين خاطر لازم است در اینجا ابتدا کمی پیرامون «تشکیلات علنی» صحبت کنیم.
چنانچه در یادداشت های پیشن هم گفته شد، یک رژیم استبدادی سرکوبگر تحمل ایجاد تشکیلاتی که هدف اش سرنگونی آن حکومت و استقرار حکومتی سکولار دموکرات باشد را ندارد. به این خاطر غالبا چنین سازمان هائی، نظیر احزاب، سازمان ها و یا جبهه ای ائتلافی از آن ها، در خارج از کشور بوجود می آیند. شاخصهء اینگونه تشکیلات «علنی بودن» آن است؛ یعنی بطور علنی تشکیل شده و برنامه ها و اسناد آن نیز بطور علنی در اختیار عموم قرار داده می شود.
حال به درون کشور برگردیم. اگر انقلاب به معنی تحول در ساختار سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه باشد هیچ انقلابی هم نمی تواند “مخفیانه” انجام گیرد. یعنی انقلاب کاری است علنی که توسط بخش بزرگی از مردم یک کشور متحقق می گردد. اما انجام پیروزمندانه این تحول عظیم تاریخی از یک سو به شرایط مشخصی، از جمله ناتوانی حکومت در سرکوب مردم، نیاز دارد و از سوی دیگر به یک رهبری که بتواند اعتراضات و قیام های مردم را سازمان داده و رهبری نماید.
اما تا رسيدن به نقطهء علنی اعتراضات و قیام های مردم، و درست به دلیل اعمال سرکوب شدیدی که حکومت علیه سازماندهندگان و رهبران مبارزات مردم بکار می برد، مبارزان درون کشور ناگزیرند تا، برای حفظ خود و همچنین ادامهء کار شان، تشکيلات حود را «مخفیانه» شکل داده و «هسته های مخفی» خود را بوجود آورند.
با این مقدمه صحبت پیرامون هسته های مخفی سکولار دموکرات در داخل کشور را ادامه می دهیم.
در شرایط اعمال استبداد پر خشونت حکومت اسلامی، دقیقا کیفیت این هسته ها است که اهمیت بسیار دارند و نه کمیت و تعداد زیاد افراد آن. حلقهء اصلی هسته مخفی از همکاری افرادی تشکیل می شود که از نزدیک با یکدیگر آشنا بوده و اعتماد بسیار بالائی به یکدیگر دارند. این افراد پیش از هر چیز باید متعهد شوند که خود هسته، و ارتباط سیاسی آن ها با یکدیگر کاملا دور از دید افراد خارج از هسته بوده و در نتیجه مخفی می ماند.

هدف، راهکار، برنامه و دیسیپلین

داشتن انظباط، که به آن دیسیپلین هم می گویند، شرط نخستین ورود به کار سیاسی مخفی است. رخوت و شلختگی از همان ابتدای کار، و یا در ادامهء آن، تشکیلات مخفی را با مخاطرات زیادی روبرو خواهد کرد. خونسردی خردمندانه و کنار گذاشتن هیجانات از عوامل مهم تضمین ادامه کار است. از سوی دیگر، چنين فعاليتی یک قاعده بسیار ساده دارد و آن مخفی بودن و مخفی ماندن است. بنابراین افشای هسته و اعضا و فعالیت هایشان، هسته را دچار خطر کرده و در نهایت می تواند آن را به نابودی بکشاند.
همچنين هستهء مورد نظر از آغازِ روندِ آمادگی اش نیازمند این است که هدف، راهکار و برنامهء خود را مشخص نماید. هدف غائی یک تشکیلات سکولار دموکرات ايجاد و نگهداری يک حکومت سکولار دموکرات بر اساس يک قانون اساسی مبتنی بر اصول سکولار دموکراسی و حقوق بشر در ايران می‌ باشد؛ حکومتی مدرن و تبعیض ستیز که می خواهد در امر کشورداری خرد را جایگزین مذهب، ایدئولوژی و خرافه کرده و قدرت را از چنگ آخوندها درآورده و بدست صاحبان اصلی آن، یعنی ملت که از همهء شهروندان متساو الحقوق ایران تشکیل شده، بسپارد.
با روشن بودن هدف و باور به آن، اینک این پرسشِ منطقی پیش می آید که راهکار کلان رسیدن به هدف نامبرده در بالا چیست؟ پاسخ نيز بسیار ساده است، چرا که بزرگترین سد راه رسیدن به هدف «ادامه حيات حکومت اسلامی» است. بنابراین، سرنگون کردن حکومت اسلامی چیره بر ایران استراتژی کلان یک تشکیلات سکولار دموکرات می باشد. در مجموع، باورمندی به هدف غائی، و راهکار کلی برای رسیدن به آن، پایه و اساس اندیشهء هر تشکل سکولار دموکرات است.
از این جا به بعد است که بايد دانست تشکیلات، چه مخفی و چه علنی، نیازمند داشتن یک برنامه است. در یادداشت های پیشین، به دوره های مختلف چهل سال مبارزه علیه حکومت اسلامی چیره بر ایران سخن رفت. در اولین یادداشت دورهء “افشاگری” و دورهء “اعتراضات صنفی و اعتراضات عمومی” توضیح داده شد و نيز خاطرنشان گرديد که اگر چه وجود و گسترش اعتراضات جمعی عمومی مردم شرط ضروری انقلابی است که حکومت اسلامی را باید سرنگون سازد، اما شرط تحقق خود این تحول، که حاصل جمعبندی اعتراضات عمومی است، پیدایش و توسعهء دورهء “سازماندهی” است. یعنی انقلاب عمومی ملت نیازمند سازماندهی و رهبری است و بدون وجود تشکیلات، سازماندهی و رهبری پیروزی موج های اعتراصی برای رسیدن به هدفِ مطلوب غیر ممکن است.
در دورهء «سازماندهی» کار هسته های سکولار دموکرات راهنمائی و سامان بخشی به مبارزات مدنی و اعتراضی مردم است و این فعالیت ربطی به ایجاد تشکلاتی پارتیزانی برای حمله به پادگان های رژیم، یا سر به نیست کردن آخوند محله، و از این دست ندارد.


۱۸ تير ۱۳۹۸ – ۹ جولای ۲۰۱۹

ضرورت تشکیل هسته های مخفی سکولار دموکرات در کشور

ضرورت تشکیل هسته های مخفی سکولار دموکرات در کشور ۲

(نوشتن این یادداشت ها ادامه خواهد یافت)