نقش فعالین سیاسی مخالف رژیم اسلامی در داخل کشور

اگر در برهه ای، حکومت اسلامی اجازه داد شخصیت های منفردی مثل آقای دکتر ملکی و آقای نوریزاد با قلم و انتشارات رسانه ای به انتقاد از حکومت استبدادی بپردازند اینک نه تنها تعدادی از این شخصیت ها دارند بشکل گروهی عمل می کنند بلکه تعداد دیگری، یا بهتر است بگوئیم شخصیت های جدیدی، به این گروه ها پیوسته اند. نباید فراموش کرد که گروه های موسوم به “١٤ تن” از چشم انداز یک حکومت سکولار دموکرات سخن میگویند، که این خود سم مهلک حکومت اسلامی است.

ادامه ◄
منوچهر یزدیان

جمهوریخواهی، در نزد ما سکولار دموکرات ها (بخش سوم)

در میان انواع مختلف جمهوری، حزب سکولار دموکرات ایرانیان به یک سیستم دوریاستی باور دارد و استدلال میکند که بر پایهء درک شرایط کنونی ایران و سابقهء تاریخی کشور، متمرکز کردن قدرت اجرائی در دست یک رئیس جمهور امکان و ریسک بالای بازتولید استبداد را در خود دارد. با نگاهی به کشورهای دور و نزدیک ایران میتوان سرنوشت جمهوری های تک ریاستی را به آسانی جمعبندی کرد.

ادامه ◄
منوچهر یزدیان

جمهوریخواهی، در نزد ما سکولار دموکرات ها (بخش دوم)

تا مقطع سال ۱۳۵۷ هیچ جنبش یا سازمان جدی و قویِ جمهوریخواه در سپهر سیاسی ايران مطرح نبود. اگرچه در فاصله ۲۵ تا ۲۸ امرداد ۱۳۳۲، بخصوص از ناحيهء دکتر فاطمی، از تبديل حکومت پادشاهی مشروطه به جمهوری سخنی به ميان آمد اما، شعار هميشگی دکتر مصدق و حبهه ء ملی دست ساخت او «شاه بايد سلطنت کند نه حکومت» بود و اين «جبهه» تنها در دوران انقلاب اسلامی بود که رسماً جمهوری خواه شد. به همین دلیل، یعنی در نبود یک جریان قوی جمهوریخواه، جریانی بنام “پادشاهی خواه” نیز وجود نداشت.

ادامه ◄
منوچهر یزدیان

جمهوریخواهی، در نزد ما سکولار دموکرات ها (بخش اول)

یکی از مشخصه های قرن گذشته استمرار روند استقرار حاکميت مردم بر کشورها (که می توان از آن با عنوان «جمهوريت» نام برد) بود. در این راه، در پاره ای کشورهای با سلطنت استبدادی، آزادیخواهان و فعالین سیاسی خواهان انحلال استبداد و ایجاد یک جمهوری در کشورهایشان شدند؛ و در پارهء دیگری از این کشورها این تحول از طریق تدوین قانون اساسی بر پایهء حاکمیت ملت صورت گرفت.

ادامه ◄
منوچهر یزدیان

چپ غرب، خود فریب یا فرافکن؟

با توجه به اينکه آقای “دَبل استاندارد” (اکبر گنجی) می گوید هر جا از شکنجه و کشتار در زندان های ایران صحبت می شود باید از زندان “گوانتانامو” که آمریکا آن را اداره می کند هم نام برد، (و منظورش هم این است که با برشمردن رنج زندانیان در گوانتانامو جنایات حکومت اسلامی کم رنگ شده و “عادی” جلوه کند) توضيح می دهم که این یادداشت فقط به پاره ای از راهکارهای چپ بویژه سوسیال دموکرات های غربی می پردازد و منظورش دفاع از، و یا تبلیغ طیف های دست راستی نیست.

ادامه ◄
منوچهر یزدیان

ضرورت تشکیل هسته های مخفی سکولار دموکرات (بخش پنجم)

در بخش های پیشین این سری یادداشت ها، با طرح موضوع نیاز به تشکیل هسته های مخفی سکولار دموکرات در درون کشور، به زمینه های این ضرورت اشاره شد که خوانندگان می توانند آن ها را در “یادداشت های روز” اين قلم، منتشر شده در “خبرگاه” و در لینک هائی که در پایان این نوشته نیز آورده می شوند، بخوانند. در این یادداشت ها به هدف تشکيل هسته های سکولار دموکرات، در راستای استقرار یک حکومت سکولار دموکرات در کشور، پرداخته شده بود.

ادامه ◄
منوچهر یزدیان

ضرورت تشکیل هسته های مخفی سکولار دموکرات در کشور (بخش چهارم)

در دو بخشِ پیشین این سری یادداشت ها، با طرح موضوع نیاز به تشکیل هسته های مخفی سکولار دموکرات در درون کشور، به زمینه های این ضرورت اشاره شد که خوانندگان می توانند آن ها را در “یادداشت های روز” “خبرگاه”، در لینک هائی که در پایان این نوشته آورده شده، بخوانند. در آن یادداشت ها به «هدف» تشکيل هسته های سکولار دموکرات، یعنی استقرار یک حکومت سکولار دموکرات در کشور، اشاره شده بود.

ادامه ◄
منوچهر یزدیان

ضرورت تشکیل هسته های مخفی سکولار دموکرات در کشور (بخش سوم)

اگر انقلاب به معنی تحول در ساختار سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه باشد هیچ انقلابی هم نمی تواند “مخفیانه” انجام گیرد. یعنی انقلاب کاری است علنی که توسط بخش بزرگی از مردم یک کشور متحقق می گردد… اما تا رسيدن به نقطهء علنی اعتراضات و قیام های مردم، و درست به دلیل اعمال سرکوب شدیدی که حکومت علیه سازماندهندگان و رهبران مبارزات مردم بکار می برد، مبارزان درون کشور ناگزیرند تا، برای حفظ خود و همچنین ادامهء کار شان، تشکيلات حود را «مخفیانه» شکل داده و «هسته های مخفی» خود را بوجود آورند.

ادامه ◄
منوچهر یزدیان

ضرورت تشکیل هسته های مخفی سکولار دموکرات در کشور (بخش دوم)

فعالیت تشکیلاتی را می توان آموخت

گام اول گسترش این اندیشه است که بدون داشتن «تشکیلات» کار ما نتیجهء مطلوب را ببار نياورده و آرزوی ملت ایران – که همانا استقرار یک حکومت سکولار دموکرات است – میسر نمی شود. این اندیشه ناگزیر باید به گفتمانی در محافل دانشجویان و دانش آموختگان تبدیل گردد تا از دل آن، در گوشه و کنار ایران؛ تشکلات مخفی ای بوجود آیند که، با استفاده از خرد جمعی و با داشتن برنامه، در اعتراضات عمومی دخالت و هرجا که بتوانند آن ها را مخفیانه رهبری نمایند

ادامه ◄
منوچهر یزدیان

ضرورت تشکیل هسته های مخفی سکولار دموکرات در کشور (بخش یکم)

وجود و گسترش اعتراضات جمعی عمومی می تواند ضرورتِ پایه ایِ انقلابی باشد که حکومت نکبت اسلامی را سرنگون کرده و نوید استقرار حکومت آزادی، رفاه، آبادانی و امنیت را در کشور یکپارچه ایران سر دهد. شرط این تحول، زاده شدن دورهء “موج سازماندهی” است. يعنی «انقلاب عمومی ملت نیازمند سازماندهی است».

ادامه ◄
منوچهر یزدیان

فرمانروائی ملت، حاکمیت قانون

اگر چه ساختن چنان نظامی که بر حاکميت ملت تکيه داشته باشد بر ویرانه های جامانده از حکومت اسلامی کار ساده ای نیست اما برای رهائی از وضعیت موجود و بیرون آمدن از درماندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بویژه فرهنگی راه دیگری جز تلاش و امید به آینده، همراه با راهپيمائی سخت در مسیری پر سنگلاخ، نیست. دموکراسی مدرن فرمانروائی ملت و حاکمیت قانون است.

ادامه ◄
منوچهر یزدیان

قصهء “حق تعیین سرنوشت”

منطقاً می توان ديد که سازمان های سیاسی ای که خود را منسوب به یک طایفه یا قوم می دانند، اگر بخواهند نخست به سرنوشت ايران بيانديشند، باید آرزوهایشان را گسترش داده و آن ها را در چهارچوب کشور و ملت ایران مطرح نمایند. مردم ایران از هر تبار و طایفه و فرهنگ و زبان در مقابل حکومت اسلامی تبعیض و استبداد قرار گرفته و در این امر يگانگی دارند. وظیفهء سازمان های سیاسی حفظ اين يگانگی و کوشش برای تأسیس حکومتی دموکراتیک، سکولار و مبرا از هر نوع تبعیض و استبداد است.

ادامه ◄
منوچهر یزدیان

سایه شوم جنگ تا نابودی رژیم ولایت نکبت فقیه

اگر سیاستمداران عملگرای آمریکائی و اروپائی به هر دلیل، از جمله پیروزی در انتخابات دوباره در کشور خود، راه مماشات با حکومت اسلامی را برگزینند، پس از مدتی آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود. حکومت اسلامی ماهیتاً نمی تواند با جهان امروز همخوانی داشته باشد. یعنی این حکومت در آن صورت هم، در ادامهء رفتار ناشی از ماهیت خود، ابتدا دوباره با تحریم های اقتصادی روبرو خواهد شد و، پس از واکنش مسلحانه حکومت علیه کشورهای دیگر، سایه شوم جنگ، دوباره بر سرزمین داغ نکبت خوردهء ایران افکنده خواهد شد.

ادامه ◄
منوچهر یزدیان

حکایتِ جنگِ بادکارانِ توفان گریز

نقش مردم ایران در تعیین سرنوشت شان هنوز پُر رنگ نیست. فقر، کشتار، جنگ، نابودی محیط زیست، زلزله، سیل و هزار “کوفت و زهر مار” دیگر مستقیماً به مردم ایران مربوط است و در اين ميان به نظر می رسد که ملت هم تا کنون کاری را که از توانش برمی آمده انجام داده است… در میان آنان که هنوز به میدان نگذاشته اند تا با ستم و نکبت گسترده توسط رژیم اسلامی به مبارزه برخیزند می توان از ارتشیان و سپاهیانی نام برد که دل شان نه پیش حکومت نکبت حاکم بر ایران بلکه نزد کشور و ملت شان است.

ادامه ◄

سرنگون سازی حکومت اسلامی گفتمانی عمومی است

ديگر نه حسن روحانی و نه اصلاح طلبان و نه ضدامپریالیست های چپ و راست قادر به نجات رژیم اسلامی نیستند. به نظر می رسد که پس از فروپاشی اتحاد شوروی و فراموش شدن اثرات اش بر صحنهء سياست جهانی، تاریخ مصرف حکومت اسلامی مسلط بر ایران نيز برای غرب، و در ادامه احتمالا برای روسیه و چین، بسر آمده و، با جا افتادن و همه گير شدن گفتمان سرنگون سازیِ رژیم اسلامی در ایران، اکنون وارد مرحلهء بررسی چگونگی انجام اين کار شده ايم.

ادامه ◄

جایگاه مِهستان در میان مخالفین رژیم اسلامی چیره بر ایران

علل موفقیت مِهستان به نظر نگارنده عبارتند از، کار تشکیلاتی منظم، ادامه کاری، تأکید بر آرمان تأسیس حکومتی سکولار دموکراتیک در ایران، آشتی ناپذیری با حکومت اسلامی و اعوان و انصارش، تلاش برای نزدیک کردن سکولار دموکرات ها با یکدیگر، و کنار زدن ریزگردهای “همه با هم” که عملا در صدد تضعیف بخش سکولار دموکرات مخالفین حکومت اسلامی اند، همراه با تأکید مؤکد بر پاسداری از تمامیت ارضی ایران و مخالفت با تجزیه طلبی و اغتشاش و سلطه رژیم خان خانیِ حاصل از آن.

ادامه ◄

بزرگداشت يک کارگزار کوشای فرهنگی

زنده‌یاد بهمن امینی از پایه‌گذاران و تلاشگران جنبش جمهوری‌ خواهان لائیک و دموکرات بود که، پس انشعابات در این طیف، به اتفاق برخی از همراهانش فعالیت اين گروه در پاریس را ادامه داد که بعدها ار میان آن، انجمن جمهوریخواهان پاریس تأسیس گردید. با تأسیس مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران بهمن امینی همواره مشوق، پشتیبان و در عین حال منقد دلسوز آن بود.

ادامه ◄

طرح سپاه پاسداران برای اسکان مزدوران خارجی در ایران

فعالیت و نقل و انتقالات نظامی غالبا مخفیانه صورت می گیرند، اما اکنون به نمایشی علنی بر می خوریم که در آن سپاه پاسداران – بعنوان کارگردان، و مزدوران خارجی اش بعنوان بازیگر – تئاتری را در فضای باز (نه زیر سقف یک سالن) برای میلیون ها تماشاگر ایرانی و خارجی تدارک دیده و به اجرا گذاشته اند. داستان اين نمايش چيست و چرا اينگونه اجرا می شود؟

ادامه ◄

سپاه همیشه تروریستی پاسداران

در اخبار آمده است که ایالات متحده آمریکا از ديروز سپاه پاسداران حکومت استبدادی اسلامی را در لیست سازمان های تروریستی گنجانیده و مقررات مربوط به مقابله با آن سپاه مخوف تروریستی را در دستور کار حکومت آمریکا قرار داده است. پس بد نيست اندکی به پروندهء سياه اين سازمان تروريستی توجه کنيم.

ادامه ◄
دبیرکل حزب سکولار دموکرات ایرانیان ، منوچهر یزدیان

قوای سه گانه یا قوهء یگانه “ولایت مطلقه فقیه”؟

امنیت و آسایش فردی و اجتماعی شهروندان، در مقابل قانون، در نظامی پر پایهء وجود سه رکن اساسی و مستقل مزبور که توسط یک قانون اساسی دموکراتیک و سکولار حقانیت و قانونیت یافته است تضمین می گردد. ولایت فقیه و سرسپردگانش اما سرشان را زیر برف کرده، هندوانه زیر بغل همدیگر می گذارند و دیدن واقعیات موجود در ایران را به ملت واگزار کرده اند.

ادامه ◄