اعتراض به واگذاری کشت‌و‌صنعت کارون به بخش خصوصی

رادیو زمانه-شرکت کشت و صنعت کارون، یک تولیدکننده بزرگ شکر ایران به بهایی چند برابر زیر قیمت به مزایده گذاشته شده است. کارگران کشت و صنعت کارون نگران هستند که به سرنوشت کارگران نیشکر هفت‌تپه دچار و با تعویق مزدها و موج اخراج روبرو شوند.

گروهی از اهالی منطقه‌ی دیمچه در شهرستان شوشتر سه‌شنبه ۱۸ تیر در اعتراض به نحوه‌ی واگذاری مجتمع کشت و صنعت کارون مقابل آن تجمع کردند. معترضان می‌گویند واگذاری این مجتمع به بخش خصوصی، پایمال کردن حق ساکنان این منطقه است چرا که کشت و صنعت کارون بر روی زمین‌های کشاورزان منطقه ایجاد شده است.

تجمع‌کنندگان پارچه‌نوشته‌ای در دست داشتند که بر آن نوشته شده بود: شرکت کشت و صنعت کارون حق مسلم مردم دیمچه است.