دولت آلمان از شعار تا معامله با ملاها!

کاری از بهنام محمدی

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲