زندانی سیاسی

کاری از احمد بارکی زاده

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۴ ژانویه ۲۰۲۳