مردی که مطیع زن خود شود، ملعون است

علیرضا پناهیان، واعظ مورد علاقه رهبر حکومت اسلامی  گفته گناه زن در استفاده بد از زبان چند برابر گناه مردان است و در روایات مهمترین عامل ورود زنان به جهنم زبانشان دانسته شده است. او همچنین گفته  مردی که مطیع زن خود شود و از ترس از او فرمانبرداری کند، ملعون است.