محصول معیوب کارخانه سیاست

کار از احمد بارکی زاده

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۹ فوریه ۲۰۲۴