خامنه ای و انتقامش از اسرائیل!

کاری از بهنام محمدی

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۲ آپریل ۲۰۲۴