وطن اولیه انسان امروزی

بر اساس مقاله ای که در مجله “Nature today” منتشر شده، تحقیقات نشان داده است که نخستین اجداد انسان امروزی ، حدود ۷۰۰۰۰ هزار سال پیش در جنوب آفریقا می زیسته اند. به نظر نویسندگان این مقاله تغییرات آب وهوا باعث شد که انسان های اولیه ساکن جنوب آفریقا به به مناطق دیگر مهاجرت کنند و این مهاجرت منجر به توسعه تنوع فرهنگی، قومی و ژنتیکی شد. این مطالعات اخیر روزنه ای برای مشاهده صد هزار سال اول تاریخ تغییرات DNA انسان نشان می‌دهد. انسان امروزی حدود ۲۰۰ هزار سال پیش در آفریقا ظهور کرده است ولی محل دقیق آن مورد بحث بوده است.

بررسی DNA افراد در کشور های جنوب آفریقا نشان داده است که حدود ۲۰۰ هزار سال پیش اولین گونه انسان های امروزی در منطقه ای در شمال بتسوانا ، نامیبیا و غرب زیمباوه میزیسته اند. این تحقیقات دارای شواهد جغرافیایی، باستان شناسی و فسیلی است. به عقیده محققین موج اول مهاجرین حدود ۱۱۰ سال پیش از این مناطق بطرف شمال و موج دومی از ساکنین این مناطق به طرف جنوب مهاجرت کرده اند و عده ای هم در این مناطق مانده اند. مهاجرت موفق آمیز انسان های اولیه به مناطق دیگر که بدلیل تغیرات اقلیمی بوده باعث پیشرفت و توسعه تمدن بشری در زمینه های مختلف شده است.

ترجمه و تنظیم کوتاه از خبرگاه
منبع سایت Phys.org