بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد به مناسبت خیزش های مردمی اخیر در ایران؛ پشتیبانی از مالکان واقعی ایران و منابع طبیعی آن

هموطنان هوشیار و آزادی خواه ایران، اعتراض های مدنی و به هنگام شما در ارتباط با تصاحب غیرقانونی ثروت های ملی، و دریغ کردن آن ها از شما، که مالکان واقعی آن هستید، برای ما نیز چون دیگر افراد و  نهادهایی که در اپوزیسیون فرهنگی و یا سیاسی حکومت اسلامی قرار دارند، قابل تحسین و ستایش است.
حکومت اسلامی حاکم بر سرزمین مان چهل سال است که کلیه ی ثروت های فرهنگی و طبیعی سرزمین مان را نابود کرده و یا آن را به بهانه ها و نام های مختلف هزینه ی جنگ افروزی هایش کرده است.
آن چه در این چهل سال نصیب ایران و ایرانی شده، ویرانی های فیزیکی و معنوی، نابودی دانش مدرن، فقر، خفقان، و تبعیض های جانکاه فرهنگی و مذهبی و بوجود آوردن دشمنانی در گوشه و کنار جهان بوده است.
مردمان ایران که به مهربانی و مدارا در همه ی جهان شهرت داشتند اکنون به دلیل عملیات واپسگرایانه و جنگ طلبانه حکومت موجود،به خشونت طلبی و دخالت در امور دیگران مشهور شده اند. و صدای «مرگ بر»های همسایگانی که آن ها نیز زهر حکومت حاکم بر ایران را چشیده اند، روز به روز بلند تر می شود؛ «مرگ بر» هایی که جان هر ایرانی با فرهنگ و صلح دوستی را به آتش می کشد.
اکنون نیز این حکومت در مقابل خواست برحق مردمان ایران دست به خشونت و کشتار زده است.
همزمان با برخاستن اخیر بخش های وسیعی از مردمان ایران، بنیاد میراث پاسارگاد، به عنوان نهادی مدافع میراث فرهنگی و طبیعی ایرانزمین، ضمن اعتراض به رفتار خشونت آمیز و غیرانسانی رژیم حاکم بر ایران اعلام می دارد، که به سهم خود از این حرکت های حق طلبانه ایرانیان با فرهنگ و هوشیار پشتیبانی کرده،  و  آینده ای روشن را برای سرزمین زیبای ایران آرزو می کند.

با مهر
شکوه میرزادگی
از سوی بنیاد میراث پاسارگاد
هفدهم نوامبر ۲۰۱۹ ـ ۲۶ آبان ۱۳۹۸