وزارت خارجه آمریکا: رژیم حاکم، در ایران به اعتراضات گسترده مردم وحشیانه پاسخ داده است

‍‍وزارت خارجه آمریکا: رژیم حاکم، در ایران به اعتراضات گسترده مردم وحشیانه پاسخ داده است. اینترنت بیش از چهار روز است که قطع شده است. اما مردم شجاع ایران در مقابل سرکوب رژیم مقاومت و نافرمانی می کنند. حقیقت در حال آشکار شدن است و جهان آنها را می شنود.