مردم ایران کرامت انسانی خود را باز پس خواهند گرفت. در این واقعیت تردیدی نیست.

کارتونی از مانا نیستانی برای این روزهای ایران

یکی از شعارهای مردم این بود: «چهل ساله گریستم / بسه دیگه میایستم». مردم ایران کرامت انسانی خود را باز پس خواهند گرفت. در این واقعیت تردیدی نیست.

منبع: سایت توانا