تفتیش عقاید به سبک نظام مقدس

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲ مارس ۲۰۲۱