آزادی دگراندیش‌ها در نظام مقدس

خامنه‌ای: حکومت ایران با روشنفکرنماها و دگراندیش‌ها مشکلی ندارد.

کاری از توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۱۲ مارس ۲۰۲۱