سانسور موسیقی

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱