مهرداد بران، موزیسین ایرانی بعنوان رهبر ارکستر در وین (اتریش) برگزیده شد

ارکستر بین المللی وین ، مهرداد بران موزیسین و رهبر ارکستر در فرانسه را بعنوان یکی از رهبرانش برگزیده است . قرار است مهرداد بران امسال چندین کنسرت در اروپا با ارکستر بین المللی وین اجرا نماید. 

منبع فبیبوک مهرداد بران