هشدار به تمامی اپوزیسیون برانداز در رابطه با توطئه های تبلیغاتی رژیم جنایتکار

هم میهنان گرامی

مهمترین دلیل ادامه حیات رژیم اسلامی، نبود یک اپوزیسیون متحد و نیرومند برای جایگزینی آن است. شکل گیری اپوزیسیون متحد بدون وجود و فعالیت شخصیت‌های متحد کننده اقشار و اصناف گوناگون کشور فریبی بیش نیست.

محروم کردن اپوزیسیون از وجود چهره های متحد کننده یکی از پایه های اصلی سیاستی است که رژیم اسلامی برای تداوم حیات خود، بر علیه اپوزیسیون به پیش می‌برد. ترورهای فیزیکی و تخریب شخصیت و چهره های ملی، حقوق بشری، سیاسی ، ورزشی، هنری و ادبی ترجمان عملی همین سیاست می‌باشد. دشمنان رژیم مستبد دینی در ایران به هیچ وجه آن کسانی نیستند که از مرزبندی و جدایی طیف‌های مختلف دموکرات در اپوزیسیون به خود هراسی راه دهند. تفاوتهای نظری و دیدگاهی در میان طیف های مختلف اپوزیسیون چه در داخل و چه در خارج از کشور ضامن دموکراسی در سپهر سیاسی آینده میهن ما است.

دشمنان حقیقی این رژیم کنشگرانی هستند که در مقابله با این رژیم فساد و تباهی، همبستگی و اتحاد همه نیروهای دموکراسی طلب، دادخواه و عدالت جو را اولویت درجه یک خود میدانند. همین کوشندگان رهایی ایران از چنگال فرقه تبهکار اسلامی هستند که در راس لیست ترور و ربایش و تخریب نهادهای اطلاعاتی- تبلیغاتی رژیم مستبد دینی در کشور قرار می‌گیرند و بطور مرتب انبوهی از اطلاعات و روایت‌های جعلی بر علیه آنها به درون صفوف اپوزیسیون پمپاژ می‌شود.

مقابله موثر با تخریب شخصیت های متحد کننده ایرانیان از هر سوی یا طیفی که باشند، در گرو گسترش همبستگی ما با آن شخصیت هاست. ما امضا کنندگان زیر هرگونه به آشوب کشاندن تظاهرات علیه رژیم اسلامی و مخدوش کردن شخصیت های دمکرات و محبوب اپوزیسیون را بشدت محکوم می کنیم و این نوع تحرکات را از سوی رژیم اسلامی و سخنگویان مزدبگیر آن میدانیم.

بیست و یکم اکتبر ۲۰۲۲

امضا کنندگان:
انجمن اتحاد برای آغازی نو
ایران چنج
جبهه ملی ایران (برونمرز)
جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
جنبش سکولار دموکراسی ایران
حزب سکولار دمکرات ایرانیان
حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)
سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست
کوشندگان اتحاد مردمان ایران برای دموکراسی
نهاد مردمی