شورای مدیریت گذار: در کنار زنان ایران علیه حجاب حکومتی هستیم

طرح جدید “حجاب و عفاف” حکومت اسلامی برای مقابله با مبارزه زنان ایران علیه حجاب حکومتی از دیروز ۲۶ فروردین به اجرا در آمده است. بعد از انقلاب زن زندگی آزادی حجاب اجباری به چالش اصلی بین زنان ایران و جمهوری اسلامی تبدیل شده و در این مدت تمام ارگان‌های حکومت از شورای امنیت ملی، قوه قضائیه، مجلس، و روحانیت حکومتی گرفته تا شخص خامنه‌ای دست و پا می زنند تا اقتدار شکسته شده حکومت را با تحمیل حجاب اجباری بر زنان بعنوان اونیفورم و نماد حکومتی در اماکن عمومی بازسازی و مستقر کنند.

زنان موتور متحرکه اعتراضات خیابانی بعد از مرگ مهسا امینی بودند و حماسه‌ای آفریدند که در جهان صاحب شناسنامه و اعتبار شده است. جایگاهی را که زنان در این برآمد شکوهمند بدست آوردند، آنان را امروز به پیشروترین نیروی تحولات مدنی تبدیل کرده است. آنها با شکستن قاعده حکومتی حجاب، اقتدار خودشان را در حوزه عمومی به نمایش گذاشته و با تمام وجود از آن دفاع می کنند و پا پس نخواهند کشید. مبارزات زنان برای دفاع از آزادی پوشش که دهه های متمادی توسط حکومت اسلامی سرکوب شده وارد فاز جدیدی شده است.آنان قصد تصرف حوزه عمومی را دارند و از موجودیت خود در مقابل فاشیسم اسلامی با تمام وجود دفاع می‌کنند.

آمران به معروف اینبار با ریاست سردار “رادان” به میدان آمده اند تا دستور خامنه ای که کشف حجاب را “حرام سیاسی” نامیده است و مسئله حجاب را تا حد دفاع از ” امنیت ملی” ارتقاء داده با موفقیت به انجام برسانند.حکومت برای به زانو در آوردن زنان تهاجم وسیعی را برای محرومیت زنان از خدمات اجتماعی و جریمه های سنگین نقدی و ممنوع الخروج کردن آنان آعاز کرده است . نرگس محمدی در پیامی ضمن دعوت زنان برای دفاع از سنگر آزادی به درستی تاکید می کند: “که حکومت تحت عنوان حجاب اجباری نه تنها به زنان بلکه به کل جامعه تعرض می کند و می گوید” مبارزه با حجاب نه فقط برای احقاق حقوق زنان، بلکه برای عریان کردن شکست سلطه و سیطره حکومت نه فقط بر تن زن بلکه بر پیکر جامعه است”.

شورای مدیریت گذار ضمن تقدیر از مبارزات شجاعانه زنان ایران، از همه اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی، بویژه از مردان جامعه درخواست می‌کند، در این پیکار انسانی در کنار همسران، مادران و خواهران خود بایستند و برای شکستن این اقتدار پوشالی از حقوق انسانی آنها دفاع کنند. مبارزه زنان علیه حجاب اجباری تنها به زنان مربوط نمی‌شود، بلکه دفاع از حقوق فردی و حراست از حوزه عمومی و وظیفه تک تک شهروندان ایران است. حفظ این سنگر نقش تعیین کننده ای در پیروزی مردم کشور ما برای گذار از جمهوری اسلامی دارد.

برای تصاحب خانه خود در کنار زنان ایران هستیم.

زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی
پیروز باد مبارزه زنان علیه حجاب اجباری

دبیرخانه مرکزی شورای مدیریت گذار
۲۷ فروردین ۱۴۰۲

برگفته ای از سایت ایران امروز، ۱۷ آپریل ۲۰۲۳