آزادی و صلح در ایران پیروز خواهد شد

کاری از احمد بارکی زاده

برگرفته ای از سایت کیهان لندن،۱۹ می۲۰۲۳