به راستی که هم «دریای سرخ» و هم «باب المندب» است!

کاری از احمد بارکی زاده

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳