سرنوشت محتوم

کاری از احمد بارکی زاده

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۲ آپریل ۲۰۲۴