تا پیروزی انقلاب سکولار دموکرات ایران چقدر مانده است؟

روند های  اجتماعی و مبارزاتی  و مراحل پروسه ی مبارزه با دیکتاتوری های برخاسته از انقلاب و چگونگی شکل گیری جنبش اجتماعی در ویدئو زیر بحث شده است.

شما را به مشاهده آن دعوت میکنیم.