در ماه جاری دست کم ٢٢ کول‌بر و کاسب‌کار کرد در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه سپتامبر ٢٠١٩، دست کم ٢٢ کولبر و کاسب‌کار در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٧٧٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند. بر طبق این گزارش، ٦ کولبر و کاسب‌کار جان‌شان را از دست دادە و ١٦ کولبر نیز زخمی شدەاند.

شیوە قربانی شدن کول‌بران: شلیک مستقیم : ١٧ مورد (٥ کشتە ١٢ زخمی) معادل ٧٧٪ کل موارد. حوادث طبیعی: ٣ مورد (١ کشتە و ٢ زخمی) معادل ١٤٪ کل موارد. انفجار مین: ١ مورد (١ زخمی) معادل ٤.٥٪ کل موارد. سانحە رانندگی: ١مورد (١ زخمی) معادل ٤.٥٪ کل موارد

تفکیک قربانیان بر حسب استان: استان آذربایجان غربی (ارومیە): ١٣ مورد شامل (٤ کشتە و ٩ زخمی). استان کردستان (سنندج): ٢ مورد شامل (٤ زخمی). استان کرمانشاه: ٧ مورد شامل (٢ کشتە و ٥ زخمی).

منبع: سایت سازمان حقوق بشری هەنگاو