به نشانۀ قدرشناسی، فرانسه ١ میلیارد و ٣٠٠ میلیون یورو پاداش به کادر درمانی خود می پردازد

نخست وزیر فرانسه، از اعطای یک میلیارد و سیصد میلیون یورو پاداش به کادر درمانی این کشور به نشانۀ قدرشناسی از زحمات و ایثار آنان در نبرد جاری علیه ویروس کرونا خبر داد.

ادامه ◄