مطالبات کارگران ایران در روز کارگر: برپائی تشکل‌های مستقل کارگران و دریافت دستمزد عادلانه

تشکل‌های مستقل کارگری و معلمان ایران در بیانیۀ مشترکی بر «حق داشتن تشکیلات مستقل، تجمع، اعتراض و حق اعتصاب، سندیکایی و صنفی برای همه کارگران، فرهنگیان و حقوقب‌گیران» تاکید کرد

ادامه ◄