ادامه بازداشت حمید نوری، یکی از آدم کشان حکومت اسلامی در سوئد، نوشته بهرام رحمانی

دادگاهی در سوئد، روز ۱۸ آبان ١٣٩٨ در ارتباط با پرونده اعدام های سال ۶۷، برای حمید نوری، که گزارش شده «با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضاییه حکومت اسلامی بوده»، حکم بازداشت صادر کرده بود.

ادامه ◄