هفت تشکل کارگری و اجتماعی از فراخوان پدر پویا بختیاری برای گرامی‌داشت خاطره جانباختگان اعتراضات آبان حمایت کردند

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، اتحاد بازنشستگان ایران، تشکل برای کودکان، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران، گروه پایپینگ و…

ادامه ◄