چو فردا رسد کار فردا کنیم!

در شرایط کنونی همه کسانی که خواهان دموکراسی یا برقراری قوائد رقابت آزاد نیروها یا احزاب سیاسی هستند می‌بایست مبارزه و رقابت‌های سیاسی مبتنی بر تفاوت در دیدگاهای اقتصادی خود را کنار بگذارند و متحدا برای بازتر شدن فضای سیاسی کشور یا تحول خواهی و نهایتا عقب راندن استبداد، فعالیت کنند. اگر کار امروز را نباید به فردا محول کرد، کار فردا را نیز نباید امروز در دستور قرار داد. بنابراین همه نیروهای سیاسی که بر دموکراسی خواهی و مبارزات غیرخشونت آمیز و تمامیت ارضی کشور توافق دارند، می‌توانند متحد و هم جبهه عمل کنند.

ادامه ◄

حبس صدای زندانیان سیاسی در زندان‌های رژیم اسلامی در ایران

دستگاه بیدادگری موسوم به “قوه قضائی” در ایران از اعمال شیوه جدیدی از محدودیت برای زندانیان در ایران خبر داده است. برای پایه این محدودیت‌ها قرار است سازمان زندان‌ها نرم‌افزاری برای کنترل تماس زندانیان تهیه کرده که شماره خانواده و بستگان زندانی در آن ثبت شود

ادامه ◄