رنج «فقدان شادی» پايان می‌پذيرد؟

امروزه با نگاهی گذرا در جامعه به‌راحتی می‌توان به این مهم دست یافت که دیگر بسیاری از مردم بنا به دلایل مختلف شاد نیستند، به‌گونه‌ای که با چهره‌ای عبوس و درهم‌رفته افراد مواجه می‌شویم که این خود می‌تواند نشان از غمگین ‌بودن آنها داشته باشد. از این‌رو روانشناسان معتقد هستند که ادامه‌داشتن این روند سرشار از غم و غصه خود می‌تواند زنگ خطری جدی برای سلامت مردم و در نهایت سلامت جامعه باشد.

ادامه ◄