ساخت ترانزیستور جدیدی که مانند مغز انسان عمل می‌کند

دانشمندان می‌گویند برای نخستین بار موفق شده‌اند یک ترانزیستور سیناپسی بسازند که در دمای اتاق کار می‌کند. پیش‌ از این، ترانزیستورهای سیناپسی تنها می‌توانستند در دماهای بسیار پایین کار کنند.

ادامه ◄