اعتراض های روزمره در خیابان

دادن دشنام به رهبر، در خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ و کوچک دیگر به پدیدهای فراگیر بدل شده است. سایر مدیران بالادستی حکومت هم از ریز و درشت از همین دشنام‌ها سهم می‌برند. اما امنیتی‌های خوش اقبال جمهوری اسلامی، فحش‌ها را می‌شنوند و دم برنمی‌آورند. آخر برای فحش دادن که نمی‌شود همه‌ی مردم را دستگیر کرد و به زندان سپرد!

ادامه ◄

سنگربندی اصول‌گرایان پشت مالباختگان بورس

مالباختگان بورس تهران مقابل ساختمان بورس و دیگر نهادهای دولتی تصویرهایی از رهبر نظام را در دست می‌گیرند و همراه با آن شعار می‌دهند: رهبر با درایت / حمایت، حمایت. ولی واقعیت آن است که اگر این رهبر درایت داشت و به منافع توده‌‌های عادی مردم می‌اندیشید، هرگز چنین سرنوشتی از فقر و ناامنی اجتماعی، برای شهروندان ایران رقم نمی‌زد.

ادامه ◄