مسئولیت ما و این همه خبر!

شواهدی بسیار از موارد تاریخی دست داشتن حکومت در ایجاد آشوب و نسبت دادن آن به مردم وجود دارد. اکنون این راز توسط برخی از ارگان های دولتی و در جریان تصفیه حساب های جناحی خود بر ملا شده است. این رازها همچنین، بر اساس اعترافات برخی از دست اندرکاران سابق که یا خود حکومت را ترک کرده اند و یا به دلایل مختلف از حاکمیت به بیرون پرتاب شده اند، روشن شده است.

ادامه ◄