گرمایش زمین: کاهش قابل توجه سطح یخ‌ها در شمال گان

تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین در شمال‌گان زمین هر روز آشکارتر می‌شود. دانشمندان اعلام کردند که تصاویر ماهوارهای از قطب شمال نشان می‌دهد که میزان سطح پوشیده از یخ تا ۱۵ سپتامبر به ۳,۷۴ میلیون کیلومتر مربع رسیده است.

این دومین رکورد از نظر کمترین مساحت یخ است. رکورد اول ۲۰۱۲ و پس از یک فصل گرداب‌های گرم نامعمول رقم خورد که یخ ها را در هم شکست. آن زمان مساحت به حدود ۳,۴۱ میلیون کیلومتر رسید.

در سال جاری، از آن گرداب‌ها خبری نبود، اما یک موج گرمایی شدید در روزهای ۳۱ اوت تا ۵ سپتامبر از سیبری شروع شد.

در این شش روز، نرخ ذوب‌شدن یخ‌ها از هر زمان دیگری در تاریخ ثبت‌شده ۴۰ ساله ذوب یخ‌های شمال‌گان سریع‌تر بود.
روند کاهش یخ‌ها در طول سال: ۲۰۱۲ کمترین میزان یخ رویت شد و امسال دومین رکورد در کاهش سطح یخی شمال‌گان ثبت شد

ذوب یخ‌ها یک اثر دومینویی ایجاد می کند. با آب شدن یخ سفید، آب تیره جایش را می‌گیرد و نور خورشید به جای انعکاس از سطح یخ، در اقیانوس هر چه بیشتر و بیشتر به صورت انرژی گرمایی ذخیره می‌شود. به عبارت دیگر، گرمایش تشدید می‌شود.

دمای شمال‌گان در ۳۰ سال اخیر بیش از دو برابر سریع‌تر از هر جای دیگر جهان افزایش یافته است.

خرس‌های قطبی که زیست‌گاه‌شان یخ‌های شمال‌گان است، در معرض انقراض قرار دارند. دانشمندان می‌گوید تا پایان قرن اغلب این خرس‌ها ناپدید خواهند شد.

جهان در یک وضعیت اضطراری اقلیمی قرار دارد اما اغلب دولت‌ها هنوز به تعهدات خودشان در توافق پاریس عمل نمی‌کنند. توافق پاریس به علاوه توافقی است که فعالان محیط زیست برای مقابله واقعی با گرمایش زمین نابسنده می‌دانند.

منبع: سایت رادیو زمانه (مستقر در هلند)، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰