اختلاس ده هزار میلیاردی معاون قالیباف‌

دادستان نظامی استان تهران در مورد پرونده عیسی شریفی قائم مقام قالیباف در شهرداری گفت: حداقل اختلاس ده هزار میلیارد تومان بر اساس فرآیندهای قانونی کارشناسان و حسابرسان تعیین میشود و استرداد اموال توقیفی نیز برعهده دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است.

مجید فراهانی، رئیس کمیتۀ بودجۀ شهرداری تهران، گفته است که در دورۀ دوازدۀ سالۀ صدارت محمدباقر قالیباف بر شهرداری تهران دست کم ۲۰ هزار میلیارد تومان گم شده است. او پیش تر خواستار کمیتۀ ویژه ای برای پی گیری موارد گستردۀ فساد در شهرداری تهران طی دورۀ دوازده سالۀ فعالیت قالیباف به عنوان شهردار پایتخت شده بود.