شخصی در شهر روزه می خورد…

شخصی در شهر روزه می خورد،  پولیس او را نزد قاضی آورد…

منبع فیسبوک همزبان افغان حامد کوهستانی