آلبرتو فرناندز “پرونیست” رئیس جمهور آرژانتین شد

آرژانتین نشان داده است که در دوران بحران اقتصادی اغلب به “پرونیسم” (peronisme) برمی‌گردد. از سال ١٩٤٦ به این طرف آرژانتین نیمی از دوران خود را با رئیس جمهورهای پرونیست سر کرده است. حالا فرناندز و کیرشنر بعنوان یک جفت می‌خواهند دوباره طناب قدرت در آرژانتین را بدست بگیرند.

ادامه ◄