تضاد و هماهنگی بين قانون و فرهنگ در مورد شاغل بودن زنان

اکثراً نتيجهء استقلال و هویت اجتماعی زنان را دانش و مهارت هائی که در جریان زندگی شغلی خود فرا می‌گیرند تثبیت می کند. اما، در عين حال، اينکه اینگونه هویت يابی ها چگونه در ارتباط با قوانین‌ کشور خود واقع می‌شوند و نيز نقشی که قوانین جاری بر هویت زنان می گذارند را نباید فراموش کرد.

ادامه ◄