تبدیل نظام فقاهتی به جمع یکدست مافیایی!

توده‌ی ملت ایران خسته است جداً خسته است؛ از اسلام و انقلاب و مرگ بر این و مرگ بر آن خسته است؛ از سیاست و تشکلات و تظاهرات سیاسی خسته است؛ از فقر و بیکاری و گرانی خسته است؛ از پاسدار و بسیجی و آخوند خسته است؛ از حاکم مستبدی که سی سال است این ملت را تحقیر می‌کند خسته است؛ از هر آنچه خود را مکرّر تکرار می‌کند واقعاً خسته است… باری این ایرانی در انتظار تغییر است، تغییری که به این اوضاع زار و اسفبار پایان دهد و چنان تحولی ایجاد کند که امید و اعتماد و کرامت انسانی را به ملت ایران باز گرداند!

ادامه ◄