تهدید برهم صالح بازی رژیم ایران در عراق را بر هم زد

علی‌رغم اینکه رژیم ایران موضع آشکاری در قبال استعفای برهم صالح از پست رئیس جمهوری عراق اختیار نکرد، ولی به رسانه ها اجازه داد تا هجوم شدیدی علیه وی به راه بیاندازند، تا با برنامه و آرزوی گروه های نیابتی خود و مخصوصا ائتلاف البناء که “حزب فتح” و گروه “دولت قانون” به ریاست هادی عامری و نوری المالکی را شامل می‌شوند، هماهنگی ایجاد کند.
هدف این ائتلاف رساندن “اسعد عیدانی” استاندار سابق بصره و نماینده خود آنها به پست نخست وزیری بود، با این مستمسک که این ائتلاف بزرگترین ائتلاف موجود در پارلمان عراق است، و این گونه بود که گام‌های برهم صالح این بازی را بر هم زده و مطالبات مردم در خیابان‌های بغداد را تقویت کرد که این خود علیه هژمونی رژیم ایران بود.

حرکتی نابهنگام

حکومت ایران در کنار گام‌های نیروهای مورد حمایت خود در به نخست وزیری رساندن اسعد عیدانی بود و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسدارن نقش پررنگی در این خصوص داشت به این دلیل که این پست اهمیت ویژه ای برای تهران دارد. حرکت و قدم‌های نابهنگام برهم صالح، که کاندیداتوری اسعد عیدانی را رد و سپس نامه استعفای خود را به پارلمان تقدیم کرد، آب را چنان در برکه حکومت ایران بر هم زد که موجب طوفان در آن شد، و این در زمانی بود که رژیم تهران مشغول گسترش هژمونی خود در منطقه با توسل به فشار بر قدرت‌های ناهمسو و بدست آوردن هر نوع دستاوردی استراتژیک قابل استفاده در مذاکرات محتمل با آمریکا بود.

می‌توان دیدگاه حکومت ایران در مقابل گام‌های برهم صالح و تاثیر آن بر جایگاه خود در فضای سیاسی عراق و برنامه‌ریزی آینده آن که در حال آماده سازی آن است بدین صورت بیان کرد:

زدودن نقش هم‌پیمانان
گام‌های رئیس جمهور توجهات را به مقاومت اکثریت مردم خیابان و گروه های سیاسی علیه تحمیل هژمونی ایران توسط گروه های نیابتی خود که اصرار بر نخست وزیری نماینده خود اسعد عیدانی داشتند، جلب کرد و این آماده سازی یادآور همان راه و مکانیزم قدیمی است که موجب سربرآوردن موج نارضایتی در خیابان‌های عراق شذ.

آماده باش ناهمسویان
برای گروه های زیادی در ایران مشخص شد که نیروهای بسیاری در عراق در حال دور شدن از دایره هژمونی رژیم تهران و زاویه دار شدن با گروه های مورد حمایت او هستند. جلودار آنها “حزب سائرون” مقتدا صدر و جریان حکمت به رهبری عمار حکیم هستند که خلاصه دیدگاه هر دو آنها در ناهمسویی با ایران باعث شده شدیدترین انتقادها را علیه هژمونی ایران داشته و کوشش می کنند جای پای قدرتمندی در پروسه و رقابت سیاسی در عراق بیایند.

بر علیه فشار
گروه های یاد شده بر این باورند که قدرت‌های بین المللی ناهمسو با رژیم ایران و مخصوصا آمریکا از به قدرت رسیدن گروه های جدید که حرکت برهم صالح را پدید آوردند حمایت کرده تا فشار بیشتری علیه تهران اعمال کنند.
بر رژیم ایران پوشیده نیست که تمامی تظاهرات و نارضایتی ها در عراق و لبنان و ایران تنها بر علیه حکومت تهران بوده و از درون می‌جوشند و نیروهای خارجی از آن حمایت می کنند و هدف از آن دور زدن هژمونی رژیم ایران و تغییر قدرت حاکم بر تهران است تا حدی که علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی ایران این شورش همگانی را خراب‌کارانه توصیف کرد.

افزایش دستاوردهای خیابان
ممکن است ادامه مناقشات سیاسی دستاوردهای خیابان را افزایش دهد و این موضوع با برنامه های رژیم تهران هم‌خوانی ندارد. در وضعیت کنونی و رد شدن نماینده ائتلاف البناء برای پست نخست وزیری و تقدیم نامه استعفای رئیس جمهور به پارلمان می‌تواند قدرت بیشتری به مطالبات خیابان داده و خیابان را برای دست بردار نبودن از مطالبات خود تشویق کرده و انجام این مطالبات را مصرانه درخواست کنند و این خود موجب کم شدن هژمونی حکومت ایران و گروه های مورد حمایت وی است.

انتخابی سخت
در اینجاست که گروهای مورد حمایت رژیم ایران به طور هماهنگ انتقادهای تندی علیه استعفای رئیس جمهور داشته و آن را بر خلاف قانون اساسی عراق دانسته بودند و از پارلمان درخواست کردند تا از راه قانونی مناسب علیه این حرکت برخورد کنند. بسیاری بر این عقیده اند که این درخواست در واقع تشویق قبول کردن استعفای رئیس جمهور هفت روز پس از سپری شدن تاریخ تقدیم آن است، که در این صورت وظایف وی به رئیس پارلمان تفویض شده و در پارلمان گروه های مورد حمایت ایران توسط نمایندگان خود خواهند توانست اسعد عیدانی را به نخست وزیری عراق برسانند. ولی این کار عراق را بیشتر در گرداب سیاسی فرو برده و موجب می‌شود بار دیگر خیابان‌های عراق شاهد سربرآوردن موج تظاهرات علیه نیروهای سیاسی و ایران باشد، مخصوصا اینکه از همان ابتدا تظاهرکنندگان اسعد عیدانی را بدلیل نقش سرکوب‌گرانه اش در تظاهرات سال ۲۰۱۸ بصره، رد کردند.

احزاب سیاسی دیگر مانند سائرون و جریان حکیم که پشتیبان حرکت رئیس جمهور هستند، مجددا این انتخاب را رد کرده و در نهایت این بدین معناست که حکومت ایران رو در روی بحرانی عظیم در عراق قرار گرفته که بنظر نمی آید بیرون آمدن از آن ساده و آسان باشد.

منبع: سایت Sharpress.net در کردستان عراق (اقلیم کردستان)
ترجمه از زبان کردی از خبرگاه