«سرنوشت جعبه ی سیاه پرواز اوکراین»

کاری از توکا نیستانی
منبع: سایت ایران وایر، ۲۴ ژانویه ۲۰۲۰