سخنگوی وزارت خارجه: “با کشور چین می‌توانیم جلوی قلدرها بایستیم”

کاری از توکا نیستانی، ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۰