بازداشت دهها تن از شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه

بازداشت دهها تن ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و دانشجویان وشرکت کنندگان درمراسم اول ماه مه(روزجهانی کارگر) امروز ۱۱اردیبهشت .

رضا شهابی ، حسن سعیدی ، وحیدفریدونی، ناصر محرمزاده ، سیدرسول طالب مقدم، محمدعلی اصلاغی و اسدالله سلیمانی ازاعضای سندیکا درمیان بازداشت شدگان هستند .
امروز ازشروع برگزاری مراسم اول ماه مه حضورنیروهای پلیس و لباس شخصی چشمگیر بود . هنوز نیم ساعت از تجمع اعتراضی کارگران و دانشجویان که تعدادی ازبازنشستگان و دیگر فعالین کارگری دراین مراسم همراهی میکردند نگذشته بود که پلیس و لباس شخصی ها با خشونت زیاد با تظاهرکنندگان برخورد کردند و ضمن ضرب شتم تاکنون بیست تن بازداشت شده اند .
سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کردن برخوردهای خشن نیروهای انتظامی و امنیتی، خواستارآزادی تمامی بازداشت شدگان میباشد.

بازداشتی ها توسط چهاردستگاه خودرو ون نیروی انتظامی که یکی ازون ها تمام ازخانم ها بودند و سه ون دیگر کارگران و دانشجویان و دیگر بازداشتی ها که همگی به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند .
درخشونت پلیس وحید فریدونی ازاعضای سندیکای شرکت واحد بشدت مورد ضرب وشتم قرارگرفته و رضا شهابی دیگر عضو سندیکای واحد هم ازناحیه کمر مورد ضرب وشتم قرارگرفته که بعلت جراحی هایی که قبلا بروی کمر و گردن نامبرده انجام شده دچار صدماتی گردیده که از وضعیت جسمانی این دوعضو سندیکای واحد اطلاعات دقیقی دردسترس نمیباشد.

آقایان بازداشت شده تجمع امروز۱۱اردیبهشت درحال حاضر به پلیس امنیت گیشا منتقل شدند.
سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کردن ضرب وشتم تجمع کنندگان خواستار آزادی بی قیدوشرط همگی بازداشت شدگان امروز مقابل مجلس بهارستان شده است.

تعدادی ازرانندگان شرکت واحد درهمراهی با خانواده های اعضای بازداشتی سندیکا، درمقابل محل بازداشت کارگران شرکت واحد مقابل پلیس امنیت گیشا تجمع کردند و نگران وضعیت جسمانی بازداشتی ها هستند و براساس آخرین پیگیری خانواده ها، عوامل پلیس امنیت گیشا به خانوادها گفته اند کارگران امشب دربازداشت میمانند و فردا به دادسرای زندان اوین منتقل خواهند شد .

اسامی بازداشت شدگان:

 1. رضا شهابی
 2. حسن سعیدی
 3. فرهاد شیخی
 4. وحید فریدونی
 5. ناصر محرمزاده
 6. رسول طالبمقدم
 7. اسدالله سلیمانی
 8. محمدعلی اصلانی
 9. کامیار فکور
 10. مرداس طاهری
 11. محسن سلیمانینژاد
 12. هادی سلیمانی
 13. مهدی عظیمی
 14. ماهان صالحی
 15. قاسم خالویی
 16. محمد اصلاغی
 17. الهام صالحی
 18. آنیشا اسداللهی
 19. امیرمحمد طاهری
 20. ۲۰٫کیوان صمیمی
 21. داودرفیعی
 22. ناهید خداجو
 23. نسرین جوادی
 24. هادی سلیمانی
 25. مهدی فخری
 26. فرهاد شیخی
 27. مرضیه امیری
 28. سمیرا امیری
 29. خرسندی