خامنه‌ای از دید یک سوریه ای

منبع : برگرفته ای از سایت ایران وایر ، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۰