ایران بی تحریم ایران با تحریم

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۹ نوامبر ۲۰۲۰