آغاز به کار دیوان عالی قضایی امریکا در مورد تقلب انتخاباتی

وبسایت رسمی دیوان عالی امریکا – از روز جمعه بیستم نوامبر، دیوان عالی قضایی امریکا برای هر ایالت از ایالت‌های امریکا قاضی ویژه ای را برای رسیدگی به شکایات تقلب در انتخابات تعیین کرد.

از آنجا که تعداد ایالت‌های امریکا بیش از تعداد قضات دیوان عالی است (۹ قاضی)، آنها مجبور شده اند به هر قاضی چند ایالت را بدهند.

جالب است که ایالت‌های بحث انگیز را به قضات جمهوری خواه رسیده است. اگرچه قضات این دیوان خود را غیر حزبی معرفی کرده اند. بهرحال باید یکی دو هفته دیگر منتظر ماند تا ببینیم چه تصمیماتی گرفته می شود.

برگرفته از سایت مشروطه ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰